عالیه !

شما با پر کردن و ارسال فرم مزاج شناسی قدم اول را در تغییر و آغاز مسیر سلامت و شادابی و معکوس سازی روند پیری برداشته اید. ارزش این کارتان را مدتی بعد از تکمیل الگوی زندگی جدیدتان در خواهید یافت. این کار آنقدر ارزشمند است که روزی به این قدم مهم خود افتخار خواهید کرد. ما به پاس این آغاز زیبا ورودی همایش رازهای نشاط و پویایی خانواده ایرانی را با تخفیفی بی نظیر به شما ارائه خواهیم کرد و در عین حال در بخش مهمانان ویژه از شما پذیرایی خواهد شد…

فراموش نکنید که در روز همایش به شماخواهیم آموخت که چگونه دکتر سینکلر از 40 سالگی طی 10 سال به 20 سالگی برگشته است . روشی که شما هم می توانید 10 سال آینده را با قدرت و نشاطی بیش از آنچه امروز دارید روزها را سپری کنید.

با روش دکتر سینکلر به سالهای قبل سفر کنید

ماشرح فرم مزاج شناسی شما را برایتان پیامک خواهیم کرد.

مزاج شناسی ایرانی