این روزا همه مون درگیر مشکلات اقتصادی هستیم . پدرا و مادرا هم بیشتر ولی انتخاب کن که قصد داری برای همسر و فرزندات  کدوم یکی می خوای باشی

درحال حاضر کدوم یکی هستی؟

یه تاجر قدرتمند که کوه هم تکونش نمی ده؟

می خوای خانوادت تو رفا باشن و شاد

یا یه حقوق بگیر که مجبوره برای آسایش خانواده تا حتی 3 شیفت تلاش کنه

یا افسرده و غمگین